przepławkaWieprza
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

Galeria

SZKOLENIE W POSTOMINIE - 27 LISTOPADA

SZKOLENIE W POSTOMINIE - 27 LISTOPADA

KONTYNUUJEMY SERIĘ SZKOLEŃ

KONTYNUUJEMY SERIĘ SZKOLEŃ

SZKOLENIE W SIANOWIE I SPOTKANIE INFORMACYJNE W SŁAWNIE - 20 LISTOPADA

SZKOLENIE W SIANOWIE I SPOTKANIE INFORMACYJNE W SŁAWNIE - 20 LISTOPADA

SZKOLENIE W POLANOWIE I SPOTKANIE INFORMACYJNE W DARŁOWIE - 19 LISTOPADA

SZKOLENIE W POLANOWIE I SPOTKANIE INFORMACYJNE W DARŁOWIE - 19 LISTOPADA

PORT & FISH DAY - GALERIA

PORT & FISH DAY - GALERIA

ZAPRASZAMY NA PORT AND FISH DAY

ZAPRASZAMY NA PORT AND FISH DAY

ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU DLGR

ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU DLGR

SEMINARUM FARNET W WEIDEN

SEMINARUM FARNET W WEIDEN

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE CZ. II, Z ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE CZ. II, Z ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

KOLEJNE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW POŁĄCZONE Z SPOTKANIEM KONSULTACYJNYM ZMIAN W STRATEGII (LSR) ORAZ KRYTERIACH OCENY OPERACJI

KOLEJNE SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW POŁĄCZONE Z SPOTKANIEM KONSULTACYJNYM ZMIAN W STRATEGII (LSR) ORAZ KRYTERIACH OCENY OPERACJI

SZKOLENIE W POSTOMINIE

SZKOLENIE W POSTOMINIE

SZKOLENIE W SIANOWIE

SZKOLENIE W SIANOWIE

SZKOLENIE W POLANOWIE

SZKOLENIE W POLANOWIE

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK

UPŁYWA TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2017 ROK

POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W DARŁOWSKIM HOSPICJUM

POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W DARŁOWSKIM HOSPICJUM

WESOŁYCH ŚWIĄT

WESOŁYCH ŚWIĄT

POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

POWSTAŁA ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

BEZDOTYKOWA MYJNIA SAMOCHODOWA W POLANOWIE

BEZDOTYKOWA MYJNIA SAMOCHODOWA W POLANOWIE

SZKOLENIE ANTYKORUPCYJNE I Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIE ANTYKORUPCYJNE I Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIE  27 czerwca 2016 DARŁOWO - 28 czerwiec 2016 Postomino

SZKOLENIE 27 czerwca 2016 DARŁOWO - 28 czerwiec 2016 Postomino

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

UROCZYSTE PODPISANIE UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SZKOLENIE DLA STOWARZYSZEŃ I GRUP NIEFORMALNYCH - 20.05.2016 r. SARBINOWO

SZKOLENIE DLA STOWARZYSZEŃ I GRUP NIEFORMALNYCH - 20.05.2016 r. SARBINOWO

KONKURS NA WYBÓR LSR ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS NA WYBÓR LSR ROZSTRZYGNIĘTY

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR UCHWALIŁO ZMIANY W LSR

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW DLGR UCHWALIŁO ZMIANY W LSR

SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

SPOTKANIA KONSULTACYJNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZARZĄD DLGR Z ABSOLUTORIUM ZA 2014 ROK

ZARZĄD DLGR Z ABSOLUTORIUM ZA 2014 ROK

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka przejęła prezydencję w ZSLGR

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka przejęła prezydencję w ZSLGR

RADOSŁAW NOWAKOWSKI WICEPREZESEM DLGR

RADOSŁAW NOWAKOWSKI WICEPREZESEM DLGR

OSP OSIEKI ZAKUPIŁA ŁÓDŹ RATUNKOWĄ DZIĘKI DLGR

OSP OSIEKI ZAKUPIŁA ŁÓDŹ RATUNKOWĄ DZIĘKI DLGR

DARŁOWSKA LAPONIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Z RENIFEREM

DARŁOWSKA LAPONIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA Z RENIFEREM

SIANOWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

SIANOWSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY

III JARMARK BOŻONARODZENIOWY W POLANOWIE

III JARMARK BOŻONARODZENIOWY W POLANOWIE

SPOTKANIE ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LGR

SPOTKANIE ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LGR

DIRLOV, RÜGENWALDE, DARŁOWO MIASTO NAD BAŁTYKIEM

DIRLOV, RÜGENWALDE, DARŁOWO MIASTO NAD BAŁTYKIEM

POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W SŁAWNIE

POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W SŁAWNIE

W SIEDZIBIE DLGR PODPISANO KOLEJNE UMOWY

W SIEDZIBIE DLGR PODPISANO KOLEJNE UMOWY

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W SIANOWIE

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU DLGR W SIANOWIE

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU DLGR

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU DLGR

ZAPROSZENIE NA MAJÓWKĘ DO POLANOWA - 2 MAJA

ZAPROSZENIE NA MAJÓWKĘ DO POLANOWA - 2 MAJA

KONFERENCJA W MIĘDZYZDROJACH

KONFERENCJA W MIĘDZYZDROJACH

REKORDOWA FREKWENCJA NA SZKOLENIACH

REKORDOWA FREKWENCJA NA SZKOLENIACH

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Zmiana na stanowisku Dyrektora Biura Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

Nowa świetlica w Tychowie - dofinansowana z DLGR

Nowa świetlica w Tychowie - dofinansowana z DLGR

www.dlgr.pl

Szanowni Państwo,

     Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W związku z tym zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Odnosząc się do wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „Rozporządzenie RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawach przysługujących Pani/Panu z tego tytułu.


Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Darłowska Lokalna Grupa Rybacka, z siedzibą w Darłowie, 76-150, ul. Tynieckiego 2, tel. 94 307 03 31, dlgr@darlowo.pl.

2)      Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy, a także na podstawie udzielonej zgody.

3)      Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Darłowskiej Lokalnej Grupie Rybackiej;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej;

c)      w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.

4)      Nawiązując do przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)      inne podmioty - na podstawie stosownych umów podpisanych z Darłowską Lokalną Grupą Rybacką.

5)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6)      Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)           prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)          prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)           prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

7)      W sytuacjach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Przedmiotowe cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8)      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9)      Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10)  Informujemy, że Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11)  Jednocześnie zaznaczamy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wówczas nie będą profilowane.

Zamknij