Baner nr 1Baner nr 2
Miasto Darłowo Gmina Śławno Gmina Darłowo Polanów Sianów Gmina Malechowo Gmina Postomino

OGŁOSZENIA

Brak aktywnych ogłoszeń

NABORY

Brak ogłoszeń o naborach

NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco z informacjami o tym co dzieje się w DLGR to subskrybuj nasz biuletyn.

Imię:

E-mail:

Tłumaczenie strony

 

Strona archiwalna

Strona archiwalna

 

Nabory

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE CZ. II, Z ZASAD WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

13 lipca 2017

Szanowni Państwo. Zgodnie z zapowiedzią, zapraszamy na II części szkolenia dla wnioskodawców. Tematyka szkolenia będzie kontynuacją tematyki cyklu szkoleń z maja i czerwca b.r. Szkolenie bezpośfrednio dotyczyło będzie zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie operacji wraz z załącznikami. Serdecznie zapraszamy.

szkolenie 3

Drukuj   Generuj PDF  

 

DODATKOWE SZKOLENIE W DARŁOWIE

3 lipca 2017

Drukuj   Generuj PDF  

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW - 28.06.2017

21 czerwca 2017

Zarząd Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Zebranie odbędzie się 28 czerwca 2017r. (środa),  godz. 12.00 w Ośrodku Wypoczynkowym „Korsarz”, w Darłówku Wschodnim, ul. Conrada 6. Poniżej przedstawiamy uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek obrad:

 

Sprawy organizacyjne:

1) godzina 12.00 – 13.00 rejestracja przybyłych członków,

2) godzina 13.00 – 13.45 obiad,

3) godzina 13.45 otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – na podstawie listy wydanych mandatów.

W przypadku braku kworum w I-szym terminie, po 15 - minutowej przerwie Walne Zebranie Członków odbędzie się w II-gim terminie.

4) Wybór przewodniczącego zebrania,

5) Wybór protokolanta,

6) Wybór komisji skrutacyjnej,

7) Głosowanie nad porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd DLGR,

Sprawozdania z prac organów DLGR w okresie sprawozdawczym, obejmującym rok 2016:

8) Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016,

9) Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

10) Sprawozdanie finansowe za rok 2016,

Omówienie projektu uchwał i ich podjęcie (głosowanie) w treści ustalonej przez Zebranie:

11) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2016,

12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 członkom Zarządu DLGR,

13) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016,

14) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016,

15) Uchwała w sprawie zmiany Statutu Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej,

16) Uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Zarządu DLGR,

17) Informacja na temat zmian dokonanych przez Zarząd w Regulaminie Organizacyjnym Rady – Uchwała w sprawie przyjęcia informacji,

18) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu  Organizacyjnego Rady DLGR,

19) Uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady DLGR,

20) Uchwała w sprawie zmiany LSR,

21) Dyskusja, wolne wnioski,

22) około godziny 16.00 – zamknięcie obrad.

 

Informujemy również, że w przypadku braku możliwości osobistego udziału w Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 czerwca 2017 r, można udzielić pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. pełnomocnictwo
  2. rachunek wyników
  3. bilans
  4. informacja dodatkowa - bilans
  5. protokół z badanie sprawozdania finansowego
  6. projekt Statutu - wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono

Drukuj   Generuj PDF  

 

DARŁOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA OGŁASZA I. NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE OPERACJI

12 czerwca 2017

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach
Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” 
objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014 - 2020 w zakresie:

I

Zakres tematyczny operacji - Przed. 1.1.2: Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:

Cel ogólny 1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 1.1: Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów 
lub zatrudnienia na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 1 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 250 000,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.

 

II

Zakres tematyczny operacji - Przed. 2.1.1: Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku, w ramach następujących celów:

Cel ogólny 2: Poprawa atrakcyjności obszaru LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 2.1: Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR do 2022 roku.

Cel zgodnie z Rozporządzeniem1 - § 2 pkt 4: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1 800 000,00 zł. (jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100).

Forma wsparcia: Wsparcie w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/20142 – w wysokości do 85% tych kosztów.

 

INFORMACJE WSPÓLNE:

Termin naboru: od 29.06.2017 r. do 28.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej w dorzeczu Wieprzy Grabowej i Unieści, 76-150 Darłowo, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.00 do 16.00.

Warunki udzielenie wsparcia:

- Wnioskodawca składa wniosek osobiście lub poprzez osobę posiadającą odpowiednie do tego pełnomocnictwa – dwa egzemplarze w formie papierowej (oryginał z podaniem spisu treści i liczby załączników oraz kopia wniosku z załącznikami),

- Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju DLGR. Rozumie się przez to operację, która:

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników,
2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,

3) jest zgodna z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

- Operacja jest zgodna z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r1,

- Operacja jest zgodna z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz zapewnia uzyskanie minimalnej liczby punktów, podanej w lokalnych kryteriach wyboru dla danego przedsięwzięcia.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia:

1. Wniosek o dofinansowanie zgodny z Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” wraz niezbędnymi załącznikami wyszczególnionymi w sekcji B.VIII. Informacja o załącznikach.

2. Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty, oświadczenia lub inne załączniki potwierdzające zgodność operacji z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji; LSR; formularz wniosku o udzielenie wsparcia; formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są do pobrania tutaj

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, ul. Tynieckiego 2, pokój nr 9, 76-150 Darłowo, tel. 94 307 03 31, e-mail: dlgr@darlowo.pl.

 

1Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych priorytetem 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020

2Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006, (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011

Drukuj   Generuj PDF  

 

www.dlgr.pl

Strona startowa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida viverra faucibus. Donec quis sem risus. Donec ac enim interdum justo tempor auctor eget at ipsum. Duis sit amet nisl at orci iaculis ultricies ut vitae sem. Duis sed lacus a purus eleifend venenatis. Suspendisse euismod libero sed vehicula ultrices. Phasellus varius elit mi, id sodales orci tempor non. Mauris pellentesque, arcu et cursus tristique, tortor metus auctor purus, venenatis vehicula leo tellus non dui. Fusce magna purus, finibus efficitur felis at, pretium scelerisque augue. Quisque in elementum orci. Pellentesque hendrerit neque sit amet orci dignissim, in convallis urna suscipit. Morbi nec faucibus ante, ac egestas neque. Praesent neque quam, commodo nec eros ac, feugiat eleifend eros. Fusce sed tincidunt est.

Aliquam hendrerit tortor sed mauris congue porttitor. Vestibulum maximus purus ullamcorper diam vulputate consectetur. Morbi lacinia justo quis sem cursus elementum. Etiam tempor justo enim, nec faucibus erat ultricies sed. Quisque id erat sit amet leo vulputate feugiat at eget libero. Quisque rhoncus felis sed urna rhoncus tristique. Curabitur eleifend velit quam. In rutrum tincidunt metus, id fermentum nisi euismod in. In vestibulum dolor nisi, nec tincidunt ante laoreet sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pulvinar iaculis augue a vestibulum. Sed lobortis est dui, at facilisis eros pretium at. Nunc eget tempor sem, quis dapibus leo. Nam congue sed massa ut rhoncus. Suspendisse potenti. Integer blandit metus in odio dapibus dignissim.

Phasellus venenatis libero id nisl posuere elementum. Aenean cursus urna sem, vitae porta metus venenatis quis. Integer in pretium est. Mauris consequat tortor ut ultrices cursus. Sed nunc leo, condimentum id egestas a, iaculis ac metus. Proin efficitur sapien vel lacinia aliquam. Aenean sollicitudin sem eget lectus fringilla, a vulputate quam gravida. Donec tempor sit amet lorem at egestas. Mauris sit amet felis ex. Donec vel dictum mi, non faucibus mi. Vivamus fringilla elit sed felis fermentum, eget euismod nisi efficitur. Donec neque mi, eleifend a sem a, tempus blandit lacus. Quisque nec feugiat arcu, quis lobortis massa. Praesent id velit nec est mattis convallis nec quis risus. Pellentesque quis condimentum neque, malesuada semper erat.

Donec mattis iaculis nibh, in ullamcorper metus semper a. Curabitur et luctus leo. Ut suscipit ultrices pharetra. Aliquam mattis lacinia nibh, ac consectetur neque. Praesent ac ullamcorper metus. Donec pulvinar vel ante tincidunt venenatis. Suspendisse finibus mi sed lectus tempus maximus. Pellentesque aliquam dignissim dui. Cras vulputate ullamcorper felis faucibus dapibus. Nunc ultricies felis ac lectus pretium hendrerit. Proin vel dolor odio. Vivamus blandit ut ipsum at consequat. Mauris rutrum enim ac porttitor scelerisque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed molestie eros id mollis aliquet.

Donec elit purus, iaculis at tincidunt ac, vehicula quis urna. Donec scelerisque commodo enim, ac aliquam dolor consectetur faucibus. Donec vel lectus blandit, varius lacus et, iaculis turpis. Nam orci leo, consectetur et auctor at, finibus ac dolor. Fusce non metus magna. Nunc id feugiat arcu. Praesent tincidunt nunc massa, consequat consectetur arcu tempus ut. Aliquam luctus tempus tincidunt.